Poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną, w której znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze sprzedażą naszych towarów oraz pozyskiwaniem klientów i kontrahentów, w tym dostawców usług lub towarów.

 

Kto jest administratorem Twoich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Przemysław Janicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Art. Studio Event Przemysław Janicki, z siedzibą: 95-100 Zgierz, Dąbrówka Sowice, ul. Ogrodowa 2Ł, NIP: 732 160 41 13, REGON: 472207853, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel.: 501-760-328, e-mail: [email protected]

Z kim możesz się

skontaktować w kwestiach

związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z na nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych? W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie oferowanych przez nas towarów, ale także przy nabywaniu towarów lub usług potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, firmę, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, NIP, dane do wystawiania dokumentów księgowych i realizacji płatności (w szczególności numer rachunku bankowego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Cel przetwarzania Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie miejsca wykonywania usług, co

pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy.

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem email aby np. potwierdzić zamówienie i adres dostawy.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest realizacja warunków współpracy
Kontaktujemy się Tobą przez nasze profile w social media (Facebook oraz YouTube) w celach promocyjnych i informacyjnych.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO

 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę – będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, w tym w drodze marketingu bezpośredniego. Będziemy dokładać wszelkich starań aby informacje handlowe i marketingowe, nie były uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.

 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Czy Twoje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób? Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych może być tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych klientów lub dostawców i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi lub zamówienia. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas umowy współpracy. Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.
Komu przekazywane są Twoje dane osobowe? Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom zewnętrznym, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, czy podwykonawcom.

Czy Twoje dane są

przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. dostawców w zakresie

rozwiązań teleinformatycznych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie przepisów, tj. po zawarciu stosownej umowy powierzenia przetwarzania [w tym do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield)] lub w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem Twoje dane będą przez nas

przetwarzane odpowiednio do czasu realizacji usługi czy też zakończenia współpracy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W działaniach marketingowych, badania satysfakcji (jakości naszych usług) lub przesyłania informacji handlowych – dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody

lub zgłoszenia sprzeciwu. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy

przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem realizacji zamówienia i usługi. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować opóźnieniem a nawet odmową realizacji zamówienia i usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji zlecenia lub usługi. Wyrażenie zgody na działania marketingowe, lub otrzymywanie informacji handlowych (newslettera) jest zawsze dobrowolne.

Jakie masz prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniam Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.