Firma Art. Studio Event przykłada dużą wagę do ochrony Twoich danych. Przetwarzanie danych osobowych generowanych za pośrednictwem tej strony oraz naszych profili w social media (Facebook oraz YouTube) jest w pełni zgodne z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Pełen tekst polityki prywatności znajdziesz poniżej. Możesz również bezpośrednio zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania przez nas danych w procesie współpracy z naszymi klientami i kontrahentami [kliknij aby przeczytać]

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Przemysław Janicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Art. Studio Event Przemysław Janicki, z siedzibą: 95-100 Zgierz, Dąbrówka Sowice, ul. Ogrodowa 2Ł, NIP: 732 160 41 13, REGON: 472207853, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel.: 501-760-328, e-mail: [email protected]

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych stanowią ramy, które gwarantują, że dane osobowe używane będą we właściwy sposób. Administrator zobowiązuje się dbać o to, by dane osobowe były:

 1. przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty;
 2. nienadmierne ilościowo;
 3. dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane;
 4. przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne;
 5. przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone;
 6. bezpieczne.

Rodzaje danych osobowych

Będziemy na wiele sposobów zbierać i przetwarzać dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, włączając w to naszą stronę internetową. Niektóre dane osobowe są nam niezbędne w celu dostarczania usług zgodnie z żądaniem jej użytkownika, natomiast podanie innych jest dobrowolne.

Zawsze informujemy, które dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich gwiazdką (*)) oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem nam tych danych – taka sytuacja może przykładowo skutkować brakiem możliwości (pełnego) spełnienia Twoich żądań. Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:

 1. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, itp.;
 2. informacje przekazywane nam za pośrednictwem profili w social media i komunikatorów tam zawartych;
 3. informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym adresy IP, z których Internauci odwiedzają nasze strony internetowe lub aplikacje, z uwzględnieniem stron podmiotów zewnętrznych.
 4. informacje zbierane poprzez pliki Cookies o preferencjach użytkowników strony internetowej.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celach zgodnych z prawem i zasadniczo robimy to tylko, jeśli:

 1. użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych;
 2. przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy;
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla użytkownika, włączając w to nasze interesy w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania i sprzedaży naszych produktów i usług, nawiązywania, rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych z naszymi klientami, dostawcami i innymi kontaktami biznesowymi.

 

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, aby:

 1. ułatwić im korzystanie z naszej strony internetowej, produktów i usług oraz kontaktować się z nimi w ramach standardowej obsługi;
 2. zapewniać szeroko rozumianą obsługę klienta i wsparcie techniczne
 3. personalizować zawartość stron internetowych i wyniki wyszukiwania nawiązywać relacje z potencjalnymi klientami;

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:

 1. Świadczenie wsparcia informatycznego oraz usług hostingowych, administracyjnych itp. Tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o powierzeniu danych;
 2. doradcy prawni – w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;
 3. w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe użytkowników zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Zgoda użytkownika

Niektóre nasze działania związane z przetwarzaniem informacji będą prowadzone w oparciu Twoją zgodę. W takim wypadku masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Jeżeli wycofasz zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa. Należy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Co więcej, wycofanie zgody może w konsekwencji uniemożliwić nam realizację Twoich oczekiwań lub świadczenie usług.

Pliki cookies oraz PHP I JavaScript

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki są wykorzystywane do identyfikacji oraz badania preferencji użytkowników strony internetowej. Na stronie internetowej są użyte technologie takie jak PHP i Javascript. Możesz zrezygnować z przeglądania naszej strony nie zgadzając się na wykorzystywanie w/w technologii oraz plików cookies.